Menü
ÁSZF

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 Hatályos: 2023. május hó 23. napjától

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Bevezető rendelkezések

2. Meghatározások

3. A Szolgáltató adatai

4. Az ÁSZF hatálya, módosítása és értelmezése                                                            

5. Vonatkozó jogszabályok                                                                                            

6. A Szerződés létrejötte és tárgya                                                                                 

7. A Megrendelés és az ajánlat

8. A Szolgáltatási díj                                                                                                       

9. Fizetési feltételek                                                                                                        

10. A Felek együttműködése

11. A Felek nyilatkozatai

12. A szerződésszegés, a szerződés módosítása és megszűnése

13. Vis Maior

14. Adatkezelés

15. Kapcsolattartás

16. A Szolgáltatás teljesítésének előrelátható elmaradása

17. Előzetes munkálatok és munkakörülmények

18. Szállítás/Átadás, a szállítást megelőző ellenőrzés

19. Rajzok és leírások

20. Módosítások

21. A szállítási határidő

22. Átvételi vizsgálatok

23. Átvétel

24. Felelősség az átvétel előtt felmerülő vagyoni károkért

25. Felelősség felosztása a Szolgáltatás által okozott károkért

26. Teljesítés-késedelem a Szolgáltató részéről

27. Teljesítés elmaradása a Megrendelő részéről

28. Tulajdonjog fenntartása

29. Záró rendelkezések

II. KÜLÖNÖS RÉSZ

30. Kellékszavatossági felelősség

31. Bírósági eljárás

32. A Békéltető Testületi eljárás

 

 

 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Az Általános Szerződési Feltételek abban az esetben válik a szerződés részévé, amennyiben a Megrendelő annak tartalmát a szerződés megkötése előtt megismerte és azt kifejezetten, ráutaló magatartással elfogadta.

Egy adott Szerződés alkalmazásában az Általános Szerződési Feltételek módosítását vagy az attól való eltérést írásban kell kikötni.

 

2. MEGHATÁROZÁSOK

Szolgáltató: Zsonik Kft.

Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki megrendeli és használja/birtokba veszi az adott szolgáltatást.

Felek: a Szolgáltató és a Megrendelő együttesen.

Szolgáltatás: a Szolgáltató tevékenységi körében meghatározott szolgáltatások.

ÁSZF: jelen okirat, amely tartalmazza a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő Szerződés általános szerződési feltételeit.

Szerződés: a Felek kölcsönös és egybehangzó, írásba foglalt jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a Szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a Szolgáltatás követelésére, beleértve az ÁSZF adott esetben megállapodott kiegészítéseit. Bármely olyan Szerződés, amelynek értelmében a Szolgáltató a Megrendelő részére Szolgáltatást nyújt vagy Szolgáltatás nyújtását vállalja, a Megrendelő pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a Szolgáltatás ellenértékét.

Jognyilatkozat: a Szerződés keletkezésére, módosítására és megszűnésére irányuló akaratnyilatkozat.

Nyilatkozat: az értesítés, felszólítás, figyelmeztetés, észrevétel, kifogás vagy ezekkel egy tekintet alá eső bármilyen közlés.

Adat: a Szerződés vonatkozásában, a Megrendelő által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, adott üggyel kapcsolatos bármely adat, tény vagy információ, ide nem értve a Megrendelő által megadott személyes adatok körét is.

Súlyos gondatlanság: olyan cselekmény vagy annak elmulasztása, amelynél az érintett fél nem az általában tőle elvárható gondossággal járt el olyan súlyos következmények bekövetkezése vonatkozásában, melyet egy felelőssége tudatában lévő szerződő fél előrelátott volna, vagy melynél az érintett fél tudatosan figyelmen kívül hagyta az e féle cselekvésből vagy a cselekvés elmaradásából eredő következményeket.

 Megbízás tárgya: a megbízás tárgya kiterjed valamennyi munkafeladatra, melyet a Szerződés értelmében a Szolgáltatónak teljesítenie kell, ideértve a szállítás tárgyát és a telepítést is. Amennyiben a Szerződés a Megbízás tárgyának több olyan szakaszban történő átadás-átvételét határozza meg, amelyeket az egymástól független használatra irányoztak elő, akkor ezeket a feltételeket minden egyes szakaszra külön kell alkalmazni. A „megbízás” fogalma ebben az esetben a mindenkori érintett szakaszra vonatkozik.

Szállítás tárgya: minden olyan gép, tartozék, valamint bármely más anyag és tárgy, amelyet a Szerződés értelmében a Szolgáltatónak szállítania kell.

Telepítés helye: az a hely, ahol a szállítás tárgyát létre kívánják hozni, továbbá kiterjed a szállítás tárgyának lerakodásához, tárolásához és belső szállításához szükséges területekre is.

Szolgáltatási díj: a Megrendelő által az adott Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetett díj.

ÁFA: a Magyarországon mindenkor hatályos általános forgalmi adó.

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Szellemi Alkotás: azok a művészeti, irodalmi, tudományos és egyéb művek, alkotások, amelyeket jogszabály – a törvény erejénél fogva vagy hatósági eljárás keretében – védelemben részesít, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szoftvert, adatbázist, fényképet, ábrát, képet, rajzot, logót, mottót, szóösszetételt.

 

3.       A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató neve: ZSONIK Kft.

A Szolgáltató székhelye: 3530 Miskolc, Hunyadi János utca 28.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: zsonikkft@gmail.com

A Szolgáltatótelefonos elérhetősége: +36 70 943 00 16

A Szolgáltató weboldalának címe: www.zsonik.hu

A Szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 05-09-017334

A Szolgáltató adószáma: 14697247-2-05

 

4.       AZ ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE

4.1. Az ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltatóra és a Megrendelőre terjed ki.

4.2.  Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Szolgáltatás nyújtása, valamint igénybevétele során a Szolgáltatót és a Megrendelőt megilletik, illetve terhelik.

4.3.  Az ÁSZF 2023. év május hó 23. napjától visszavonásig hatályos.

4.4.   A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et elektronikus felületén teszi közzé és elérhetővé.

4.5.  A Szolgáltató az ÁSZF-et – a Megrendelő előzetes értesítése mellett – jogosult egyoldalúan, írásban módosítani.

Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szolgáltató a módosításokat tartalmazó ÁSZF szövegét elektronikus felületén közzéteszi.

4.6.  Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a Szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

4.7.  Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, a Szerződést - írásbeli kifejezett nyilatkozatával, azonnali hatályú felmondással -  megszüntetheti.

 

5. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A Felek által kötött Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

·          2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

·          1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

·          1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

·          2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

·          AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

6. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TÁRGYA

6.1. A Szerződés a Felek ráutaló magatartásával, írásban vagy elektronikus úton történő megkötésével jön létre.

6.2. A szerződéskötés nyelve a magyar.

6.3. A szerződés tárgya

         A Szerződés alapján a Szolgáltató - tevékenységi körében meghatározott - díjköteles Szolgáltatások nyújtására, a Megrendelő pedig – a díjköteles Szolgáltatások esetében – Szolgáltatási Díj fizetésére köteles.

 

7. A MEGRENDELÉS ÉS AZ AJÁNLAT

7.1.A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által részére nyújtott Szolgáltatásra vonatkozó végleges ár a Szerződés tárgyát képező tevékenység vagy munkadarab, állapot felmérését követően kerül meghatározásra.

7.2. Tekintettel a tényre, hogy a Szolgáltató tevékenysége jellegéből adódóan használt vagy akár több éve legyártott munkadarabok felújítását vagy összeszerelését is végzi, a Szolgáltatás díjának meghatározása minden esetben a ráfordított munkaórák alapján történik. Fentiek értelmében a Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyes munkadarabok, eszközök állapota között lényeges különbségek lehetnek, melyek a ráfordított munkaórák tekintetében, így a Szolgáltatási díj vonatkozásában is eltéréseket generálnak.

7.3. A Szolgáltató a megrendelésre vonatkozó árajánlatot 14 naptári napon belül készíti el. A Megrendelő részéről az árajánlat elfogadása írásban válik érvényessé.

7.4. A Szolgáltató árajánlata ajánlati kötöttségtől mentes, a megrendelés kizárólag annak elfogadásával válik kötelező erejűvé.

 

8. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

8.1. A mindenkori Szolgáltatási Díjat a Szerződés tartalmazza.

8.2. A Szolgáltatás díja Forintban értendő, mely a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazza. Az ÁFA a Szolgáltatás díja mellett, külön tételként kerül rögzítésre.

8.3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjat egyoldalúan módosítani vagy a korábban ingyenes Szolgáltatásokat díjkötelessé tenni.

8.3.1. A Szolgáltató a módosított vagy újonnan bevezetett Szolgáltatási Díjairól Partnereit elektronikus úton értesíti, és azok a módosítás vagy bevezetés közzétételétől kezdődően hatályosak azzal, hogy azokat kizárólag a hatálybalépést követően igénybe vett Szolgáltatásokra kell alkalmazni.

8.4. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során észlelt, előre nem látható felületi- sérülések esetére fenntartja az ár- és határidő-változtatás jogát, melyről a Megrendelőt minden esetben tájékoztatja.

8.4.1. Olyan tevékenységek elvégzése, mely a Szerződésben meghatározott díjon felüli többlet költséget idéz elő, kizárólag a Megrendelő kifejezett beleegyezésével eszközölhető.

Amennyiben a Megrendelő számára a fentiek alapján keletkezett többletköltség nem elfogadható - a már elvégzett munkák ellenértékének megtérítése mellett – elállhat a megrendeléstől.

 

9.       FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1.  A Megrendelő vállalja, hogy az elkészült munka ellenértékét, annak átvételekor az átadás helyszínén készpénzben vagy a Szolgáltató pénzintézetnél vezetett folyószámlájára történő utalásával teljesíti.

9.1.1.Amennyiben a Megrendelő az ellenértéket pénzintézet útján történő átutalással teljesíti, a Felek a fizetést, az ellenérték Szolgáltató pénzintézetnél vezetett folyószámláján való visszavonhatatlan jóváírásával tekintik teljesítettnek.

9.1.2. A Felek eltérő megegyezése hiányában a fizetést a Szolgáltató, Megrendelő részére kiállított számla dátumától számított harminc naptári napos időtartamon belül az alábbiak szerint kell teljesíteni:

a.) Munkaidő alapú elszámolású telepítésnél:

-      a szállítás tárgyának megállapodott díjából egyharmad – szerződéskötéskor;

-      egyharmad, amint a Szolgáltató bejelentette a Megrendelő részére a szállítás tárgya vagy a szállítás tárgyának lényeges része vonatkozásában a gyártási helyszínről történő kiszállítási készségét, és

-      utolsó harmad – a szállítás tárgya telepítés helyszínére történő megérkezésekor.

A telepítési fizetéseket havi számlákkal kell teljesíteni.

b.) Amennyiben a telepítést átalányosan magában foglalja a szerződéses ár:

-      szerződéses ár 30 százaléka – szerződéskötéskor;

-      30 százalék, ha a Szolgáltató bejelentette a Megrendelő részére a szállítás tárgya vagy a szállítás tárgyának lényeges része vonatkozásában a gyártási helyszínről történő kiszállítási készségét;

-      30 százalék – a szállítás tárgya telepítés helyszínére történő megérkezésekor;

-      továbbá átvételkor a szerződéses ár fennmaradó része.

9.1.3. Munkaidő alapú elszámolásos telepítés esetén a Megrendelő részére a Szolgáltató által az alábbi tételek kerülnek számlázásra:

a.)  A Szolgáltató munkavállalói részéről felmerült valamennyi utazási költség, valamint a szerszámok és a megfelelő terjedelmű személyes csomagok szállításának költségei a Szerződésben megállapodott fajtájú és osztályú szállítóeszközzel;

b.)   Napidíj – a szerelést végző munkavállalók részéről valamennyi, otthonuktól távol töltött napokra, beleértve a pihenő- és az ünnepnapokat is;

c.)  A teljesített munkaidő, melynek kiszámítása azon órák alapján történik, melyeket mint ledolgozott munkaidőt a Megrendelő aláírásával a mindenkori óranyilvántartásokon igazolt.

c.)a) A napi munkaidőn túli, valamint a munkaszüneti napok, pihenőnapok és az éjszakai munkavégzés külön díjszabás alapján kerül elszámolásra. A díjszabás a Szolgáltató által megkövetelt díjszabás alapján kerül meghatározásra.

c.)b) Eltérő megállapodás hiányában az óránkénti munkadíj magában foglalja a Szolgáltató szerszámainak és könnyű felszerelési tárgyainak kopását.

d.) Szükségesként elfogadott időráfordítások:

-      oda- és visszautakkal kapcsolatos előkészületek és formalitások;

-      oda- és visszautak, valamint egyéb utazások, amelyekre a munkavállalók a Szolgáltató országában érvényes jog, érvényes rendelkezések és kollektívjogi megállapodások értelmében jogcímmel bír;

-      naponta történő oda- és visszautazás a szálláshely és a telepítési helyszíne között, amennyiben irányonként meghaladja a fél órát és a telepítési helyszín közelében nem található más, megfelelő szálláshely;

-      olyan idők, amelyek akkor merülnek fel, amikor – a Szerződés értelmében – a Szolgáltatónak fel nem róható körülmények akadályozzák a munkálatot.

A fent felsoroltak a c.) pontban megállapított díjszabások alapján kerülnek leszámlázásra és kifizetésre.

e.) A Szerződésben foglaltak szerint, a Szolgáltatónál a különböző eszközök alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő kiadások, valamint adott esetben speciális, nehéz berendezések használati díja;

f.)   Adók és kiadások, melyeket a Szolgáltatónak a telepítési országban a kiállított számla összege után ki kell fizetnie.

9.1.4. Átalányáras telepítés esetén a megállapodott ár magában foglalja a 9.1.3. pont valamennyi tételét.

9.1.5. Amennyiben a telepítés oly okból késlekedik, mely nem a Szolgáltatónak, hanem a Megrendelőnek vagy a Megrendelő más szerződéses partnerének róható fel, a Megrendelő az alábbiak vonatkozásában köteles a Szolgáltató részére kártérítést fizetni:

a.)      a várakozási idő és további utazási idő;

b.)     a késedelem miatt felmerült többletköltség – és többletmunka, beleértve a telepítéshez szükséges gépek eltávolításával, biztosításával és újra telepítésével kapcsolatos költségeket;

c.)  további költségek, különös tekintettel olyan költségek, melyek a Szolgáltató számára azért merülnek fel, hogy a felszerelési tárgyait a tervezetthez képest hosszabb ideig kell a telepítés helyszínén tartania;

d.) a szerelést/szolgáltatást végző munkavállalók vonatkozásában felmerülő további költségek, mint például utazás, illetve a személyi kiadások fedezésére szükséges pénzt is tartalmazó napidíj;

e.)  további finanszírozási és biztosítási költségek;

f.)   egyéb dokumentált költségek, melyek a Szolgáltató számára a telepítési programtól való eltérések miatt merülnek fel.

9.2.Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltató részére történő fizetésekkel kapcsolatban hátraléka keletkezik, a Szolgáltató az esedékesség napjától késedelmi kamatot követelhet.

9.2.1. A Megrendelő részére, fizetési határidejének túllépése esetén a Forintban nyilvántartott és a más pénznemből Forintra átszámított összegek után az MNB által közzétett mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra.

9.2.2. A Megrendelő fizetési hátraléka esetén, a Szolgáltató - a Megrendelő részére küldött írásbeli bejelentésével egyidejűleg - a Szolgáltatási díj megfizetésének napjáig felfüggesztheti saját kötelezettségeinek teljesítését.

9.2.3. Amennyiben a Megrendelő hátraléka az esedékes fizetése tekintetében meghaladja a három hónapot, a Szolgáltató a Megrendelő részére megküldött írásos közleményében elállhat a Felek által kötött Szerződéstől, továbbá követelheti a Megrendelő mulasztásából eredő felmerült kárai megtérítését. A kártérítés nem haladhatja meg a megállapodott szerződéses árat.

9.2.4. A fizetési feltételek súlyos megszegése vagy olyan körülmény ismertté válása esetén, amelyek a Megrendelő hitelképességét illetően megalapozott kételyt okoz – ideértve különösen a csőd- és felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelem, valamint a Megrendelővel szerződő féllel szembeni bírósági végrehajtási eljárás –, a Szolgáltató Megrendelővel szembeni valamennyi lejárt és le nem járt követelésének haladéktalan érvényesítéséhez vezet.

9.2.4. a) A fenti esetben a Szolgáltató Megrendelővel szembeni le nem járt követelései egyoldalúan azonnal esedékessé tehetők, továbbá jogosult a Megrendelő részére hátralévő szállításokat visszatartani, azt előleg fizetésétől vagy megfelelő biztosítékok nyújtásától függővé tenni.

9.3. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató általi megrendelésre vonatkozó ajánlat elfogadása után mondja le megrendelését, a Szolgáltató által időközben, esetlegesen elvégzett részmunkák költségei a Megrendelőt terhelik.

 

 10. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

10.1. A Felek a Szerződés időtartama alatt kötelesek a jogszabályok, különös tekintettel a polgári jog általános szabályainak megfelelően jóhiszeműen és tisztességesen eljárni, továbbá kötelesek az ÁSZF rendelkezései, valamint az alapvető közösségi és erkölcsi normák betartására.

10.2. A Felek kötelesek a jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott jogokat rendeltetésszerűen gyakorolni, valamint kötelesek betartani a joggal való visszaélés tilalmának követelményét.

10. 3. A Felek a Szerződés megkötése, fennállása és megszűnése, illetve a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, továbbá kötelesek a Szerződéshez kapcsolódó lényeges körülményekről egymást haladéktalanul tájékoztatni.

 

11. A FELEK NYILATKOZATAI

11.1. A Szolgáltató kizárólagos felelőssége, hogy – amennyiben szükséges – a tevékenység végzésére feljogosító hatósági bizonyítványokkal és engedélyekkel rendelkezzen, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzését igazolja, valamint az ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket viselje.

11.1.1. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa nyújtott Szolgáltatás valamennyi, azzal kapcsolatosan alkalmazandó jogszabállyal és előírással összhangban valósuljon meg és ezeknek meg is feleljen.

11.2. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni.

11. 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok közzétételének és átvételének megtagadására, amely olyan Megrendelőtől vagy harmadik személytől származik, akit vagy amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél.

11.4. A Szolgáltató nem felelős a számára fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködése miatt bekövetkezett üzemzavarokért, hozzáférési hibákért.

11.5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a 11.4. pontban rögzített hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatónál vagy harmadik fél Partnereinél felmerült okból következnek be. A jelen pont szerinti hibás, illetve nem teljesítés esetén a Szolgáltató felelőssége mind a közvetlen, mind a közvetett károk tekintetében legfeljebb az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó Szolgáltatási Díj mértékében korlátozott.

11.6. A Szolgáltató nyilatkozza, hogy nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről önmaga ellen, továbbá vele szemben nem indítottak és/vagy rendeltek el végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást.

11.7. A Megrendelő köteles minden egyéb felmerülő költséget és minden egyéb következményt viselni, melyek a Szerződésből eredő módosításokból adódnak, különös tekintettel az  átépítési munkák tárgyában.

11.8. A Megrendelő a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, amennyiben végelszámolását kezdeményezte, csőd- vagy felszámolási eljárás lefolytatását kérte maga ellen, továbbá amennyiben vele szemben végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást indítottak és/vagy rendeltek el.

11.9. A Megrendelő teljeskörűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, bírságért és más típusú követelésért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel a Megrendelővel.

11.10. A Megrendelő nem folytathat olyan tevékenységet vagy nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkentését célozza vagy eredményezheti, ideértve olyan szolgáltatás végzését, népszerűsítését vagy egyéb erre utaló magatartás tanúsítását, mely a Szolgáltatási díj kikerülését vagy csökkentését segítené elő.

11.11. A Felek kijelentik és szavatolják, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése nem sérti a velük szerződéses jogviszonyban álló harmadik személy jogát vagy jogos érdekét és nem ütközik a harmadik személlyel kötött szerződésben foglaltakkal.

 

12. A SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

12.1. Bármely Fél szerződésszegést követ el, amennyiben a jogszabályok, az ÁSZF, valamint a Szerződés rendelkezéseit megsérti, függetlenül attól, hogy az neki felróható vagy sem.

12.2. A Szolgáltató a Szerződést kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott esetekben szüntetheti meg azonnali hatályú felmondással.

12.3. A Megrendelő Szerződéstől való elállása kizárt, amennyiben ő maga a Szolgáltatás átvételével késedelemben van.

12.3.1. A Megrendelő a Szolgáltatónak fel nem róható okból történő Szerződéstől való elállása esetén, kötbért köteles fizetni.

12.3.1.1. A fizetendő kötbér mértéke a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül közölt elállás esetén a megrendelés összértékének 10 %-a, a megrendelés visszaigazolását követő 15 munkanapon belül közölt elállás esetén a megrendelés összértékének 30 %-a, a fentiektől később közölt elállás esetén annak 50 %-a.

 

13. VIS MAIOR

13.1.  A szerződő Felek megtagadhatják Szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítését, amennyiben a teljesítést a Felek akaratától független körülmény - mint tűzeset, háború, általános mozgósítás, felkelés, rekvirálás, lefoglalás, embargó, energiafelhasználás korlátozása, valamint a szolgáltatást végző alvállalkozók által okozott hibás vagy késedelmes szállítás és teljesítés -, lehetetlenné teszi vagy azt méltánytalan mértékben megnehezíti.

13.1.1. A szerződéskötést követően bekövetkező, fentiekben rögzített körülmény a szerződő Felet kizárólag abban az esetben jogosítja fel a Szerződésben foglalt kötelezettségei megtagadására, ha a következménynek a Szerződés teljesítésére gyakorolt hatása a Szerződés megkötésekor még nem voltak előre látható.

13.2. A Vis maiorra hivatkozó Félnek a másik szerződő Felet haladéktalanul és írásban kell tájékoztatnia a körülmény bekövetkeztéről, illetve annak megszűnéséről.

13.3. Amennyiben a Vis maior a Megrendelőt szerződéses kötelezettségei teljesítésében megakadályozza, úgy a Szolgáltató részére meg kell térítenie a szállítás tárgyának biztosítása és védelme érdekében tett intézkedések során felmerült költségeit.

13.4. Vis major, sztrájk vagy a Szolgáltató befolyásolási körén kívül eső más körülmény miatt a szállítási határidő megfelelő mértékű hosszabbítással jár. A Szolgáltató ebben az esetben jogosult a Szerződés még nem teljesített része tekintetében, annak teljes vagy részbeni elállására.

13.4.1. A Szerződésben foglalt szállítási határidő a Megrendelő Szolgáltatóval szembeni kötelezettségei vonatkozásában bekövetkezett késedelmének időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

 

14. ADATKEZELÉS

14.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatot a hatályos jogszabályoknak megfelelően rögzíti, tárolja, kezeli és a jogszabályban meghatározott határidőben azt megsemmisíti.

14.1.1. A Szolgáltató az adatkezelésről és az adatvédelemről külön Adatvédelmi Szabályzatban tájékoztatja a Megrendelőt, amely a www.zsonik.hu weboldalon érhető el.

 

15. KAPCSOLATTARTÁS

15.1. A Felek kapcsolattartási módja a Szerződésben megadott elérhetőségeken alapuló kapcsolattartás.

15.2. A Megrendelő a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatait a Szolgáltató részére az alábbi módon továbbíthatja:

a.) elektronikus üzenet formájában a www.zsonik.hu Felületen erre kialakított és kijelölt helyen vagy a zsonikkft@gmail.com e-mail címre, illetve

b.) postai úton írásban, ajánlott vagy tértivevényes levélben a Szolgáltató székhelyének címére (3530 Miskolc, Hunyadi János utca 28. szám).

15.3. A Szolgáltató a Megrendelő által, számára küldött Nyilatkozatra, annak kézhezvételét követő 5 munkanapon köteles válaszolni.

15.3.1. A Nyilatkozatok és a jognyilatkozatok kézhezvételének napja a 15.2. a.) pont szerinti közlés esetén az a nap, amikor a Megrendelő által küldött elektronikus üzenet a Szolgáltató rendszerében megjelenik.

15.3.2. A 15.2.b.) pontban meghatározott közlés esetén a kézhezvétel napja a Nyilatkozat Szolgáltató részére postai úton történő kézbesítésének napja vagy a második tényleges kézbesítés megkísérlésének napját követő 5. munkanap (kézbesítési vélelem).

 

16. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK ELŐRELÁTHATÓ ELMARADÁSA

16.1. Amennyiben a fennálló körülményekből kétséget kizáróan valószínűsíthető, hogy bármely Szerződő fél Szerződésből eredő kötelezettségeit nem tudja teljesíteni, a másik Szerződő félnek jogában áll a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének megtagadására.

16.1.1. Fentiek esetén a kötelezettségei teljesítését megtagadó félnek a másik felet haladéktalanul és írásban szükséges tájékoztatnia.


17. ELŐZETES MUNKÁLATOK ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK 

17.1. A Szolgáltató vállalja, hogy gondoskodik az olyan, szállítás tárgya telepítéséhez szükséges rajzok, utasítások időben történő leszállításáról, melyek a Szolgáltatás alapjainak létesítéséhez, a szállítás tárgyának és a szükséges felszereléseknek és a Szerződés tárgya tervezett felállítási helyszínére történő eljuttatásához alkalmasak, valamint elengedhetetlenek a megbízás tárgya valamennyi szükséges csatlakozásának létrehozásához.

17.2. A Megrendelő kötelezettsége, hogy a Szolgáltatásra irányuló tevékenység során minden létesítményt időben biztosítson. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállítás tárgya telepítéséhez és a megbízás tárgyának kifogástalan használatához szükséges feltételek teljesüljenek, ez alól kivételt képeznek az olyan előzetes munkálatok, amelyek elvégzésére a Szerződés alapján a Szolgáltató köteles.

17.3. A Megrendelő az előzetes munkálatokat a 17.1. pontban foglaltak szerinti Szolgáltató által szállított rajzoknak és utasításoknak megfelelően köteles elvégezni.

17.3.1. A Megrendelőnek a Szolgáltatással kapcsolatos alapozások megfelelő terhelhetőségét minden esetben biztosítania kell.

17.3.2. Amennyiben a Szolgáltatás tárgyának a telepítés helyére történő szállítása a Megrendelő feladata, köteles gondoskodni a szállítás tárgya határidőben történő beérkezéséről.

17.4. A Szolgáltató köteles azon szükséges javító intézkedések valamennyi költségének megtérítésére, amelyek a 17.1. pontban rögzített rajzok vagy utasítások hibás vagy hiányos volta miatt szükségessé válnak, abban az esetben, ha a hibát vagy hiányosságot meghatározott határidőn belül saját maga fedezi fel vagy arról tájékoztatják.

17.5. A Megrendelő kötelezettségei:

a.)  a Szolgáltató munkavállalói számára köteles biztosítani, hogy az adott munkafeladatot a megállapodott ütemterv szerint elkezdjék, továbbá, hogy a munkavégzést   a rendes munkaidő alatt elláthassák.

a.)a.) Amennyiben a Szolgáltató részéről felmerül és szükséges, a munkafeladat elvégezhető a rendes munkaidőn kívül is, amelyről a  Szolgáltató a Megrendelőt a megfelelő határidőn belül köteles írásban tájékoztatni.

b.) A Megrendelőnek a Szolgáltató figyelmét a telepítés megkezdése előtt írásban kell felhívnia valamennyi, a telepítés helyszínén érvényes, vonatkozó biztonsági rendelkezésre.

b.)a.) A Szolgáltató a Szolgáltatás telepítésének kivitelezését egészségre ártalmas vagy veszélyes környezetben nem vállalja.

c.) A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltató részére a telepítés helyszínén díjmentesen készenlétben tartson a telepítéshez szükséges eszközöket, - mint például darut,  emelőszerkezetet, a telepítés helyszínén történő szállítás lebonyolítására szolgáló eszközöket, kiegészítő készülékeket, gépeket, anyagokat és üzemi anyagokat (benzin üzemanyag, olajok, zsírok és egyéb anyagok, gáz, víz, villamos energia, gőz, sűrített levegő, fűtés, világítás stb.) -, valamint a telepítési helyszínen rendelkezésre álló mérő- és vizsgáló készüléket. Fentiek tekintetében a Szolgáltató a telepítés megkezdése előtt legkésőbb 30 naptári nappal írásban közli a Megrendelővel, hogy milyen fajta darukra, emelő szerkezetekre, mérő- és vizsgáló készülékekre, valamint a telepítési helyszínen belüli szállítás lebonyolítására szolgáló eszközökre van szüksége.

d.)  A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére térítésmentesen megőrzési lehetőséget biztosítani, a szállítás tárgya, a telepítéshez szükséges szerszámok és felszerelési tárgyak, valamint a Szolgáltató munkavállaói személyes tulajdonának vagyonvédelme és állapotmegőrzése céljából.

e.)  A Megrendelőnek gondoskodnia kell arról, hogy a telepítés helyszínére vezető bekötőutak alkalmasak legyenek a szállítás tárgya, továbbá a Szolgáltató egységei vagy felszerelési tárgyai szállítására.

 

18. SZÁLLÍTÁS/ÁTADÁS, A SZÁLLÍTÁST MEGELŐZŐ ELLENŐRZÉS

18.1. A Szerződésben rögzített, szállítást megelőző ellenőrzést, - eltérő rendelkezés hiányában - a Szolgáltató a gyártás helyén, rendes munkaidőben végzi el.

18.1.1. Amennyiben a Szerződés nem tartalmaz a műszaki követelményekre vonatkozó rendelkezéseket, az ellenőrzésekre a Szolgáltató székhelye szerinti állam érintett iparágának általános jogszabálya az irányadó.

18.2. A Szolgáltató az ellenőrzések időpontjáról a megfelelő időben köteles írásban értesíteni a Megrendelőt, úgy, hogy az képviseltethesse magát az ellenőrzéseknél.

18.2.1. Amennyiben a Megrendelő részéről az ellenőrzés során képviselő nincs jelen, a Szolgáltató továbbítja részére az arról készült ellenőrzési jegyzőkönyvet, azonban annak helyességét a Megrendelő a továbbiakban már nem vitathatja.

18.3.       Amennyiben az ellenőrzések során bizonyosságot nyer, hogy a Szolgáltatás tárgya a Szerződés rendelkezéseinek nem felel meg, a Szolgáltató köteles haladéktalanul megszüntetni minden hibát a szállítás tárgyának szerződésszerű állapotának biztosítása érdekében.

18.4.       A Megrendelő az ellenőrzés ismétlését kizárólag lényeges hiba esetén jogosult követelni.

18.5.   A gyártás helyén végzett valamennyi ellenőrzés költségét a Szolgáltató viseli, azonban a Megrendelő az ellenőrzés során megjelent képviselőinek az annak vonatkozásában felmerült utazási és létfenntartási költségét köteles finanszírozni.

18.6. A Szolgáltató által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek a Szolgáltató beszállítói és alvállalkozói teljesítéseire tekintettel, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak.
18.7. A Szolgáltató felelősségi körén kívül eső okokból a Szolgáltatás szállítási határideje az általa vállalt szállítási határidőtől eltérhet, adott esetben a késedelemből eredő károkért felelősséget nem vállal.

 

19.    RAJZOK ÉS LEÍRÁSOK

19.1. Amennyiben a Szerződést kötő egyik fél a Szerződés megkötését megelőzően vagy azt követően a megbízás tárgyáról rajzokat és/vagy műszaki dokumentációt bocsát a másik fél rendelkezésére, úgy azok a fentieket átnyújtó fél tulajdonában maradnak.

19.2. Abban az esetben, ha a Szerződést kötő egyik fél harmadik féltől rajzokat, műszaki dokumentációt vagy más műszaki információt kap, azokat a másik fél hozzájárulása nélkül kizárólag rendeltetésszerű célra használhatja.

19.2.1. Fentieket az átnyújtó fél hozzájárulása nélkül más célra használni, másolni, reprodukálni, harmadik fél számára eljuttatni vagy közzétenni tilos.

19.3. A Szolgáltató köteles a Megrendelő részére legkésőbb az átadás-átvétel időpontjában olyan adatokat és rajzokat térítésmentesen biztosítani, melyek a Megrendelő részére lehetővé teszik a megbízás tárgyának üzembe helyezését, használatát és karbantartását.

19.3.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás tárgyáról vagy annak pótalkatrészeiről műhelyrajzokat biztosítani nem köteles.

 

20. MÓDOSÍTÁSOK

20.1. A Megrendelőnek jogában áll módosításokat kérni a Szolgáltatás terjedelme, szerkezete és felépítése vonatkozásában annak átvételének időpontjáig.

20.1.1. Fentiek tekintetében a Szolgáltató írásban javasolhat efféle módosításokat.

20.1.2. A Megrendelő módosítása kérését a Szolgáltatónak írásban, pontos megfogalmazással köteles benyújtani.

20.2. A Szolgáltató a Megrendelő részéről kapott módosítási kérelem vagy a saját hatáskörben tett módosítási javaslat tételét követően köteles a Megrendelőt írásban haladéktalanul tájékoztatni, hogy a kért módosítás adott esetben milyen módon kivitelezhető, ennek eszközlése milyen változásokat von maga után a Szerződésben rögzített ár, a gyártási határidő és egyéb szerződéses rendelkezések tárgyában.

20.3. Amennyiben a Szolgáltatás elkészítése a Felek közötti, módosítások vonatkozásában esetlegesen felmerülő vita miatt késlekedik, a Szerződésben meghatározott ár azon részét, mely esedékessé vált volna, ha a Szolgáltatás elkészítése nem késlekedett volna, a Megrendelő köteles megfizetni.

 

21.  A SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

21.1. A Szolgáltató Szerződésben rögzített Szolgáltatása szállítási határideje  betartásának feltétele, hogy a Szerződő felek a Megrendelés teljesítésének valamennyi releváns üzleti és technikai kérdését tisztázzák, különös tekintettel arra, hogy a Megrendelő időben eleget tegyen valamennyi őt terhelő (együttműködési, adatszolgáltatási, megvizsgálási stb.) kötelezettségének, mint pl. a szükséges hatósági igazolások és engedélyek beszerzése, tervjóváhagyások, a Szerződés céljára alkalmas szerelési terület-, illetőleg anyag vagy egyéb segédeszköz rendelkezésre bocsátása.

21.2. Módosítás esetén a Szolgáltató általi új megrendelésre vonatkozó visszaigazolásban megjelölt szállítási határidő érvényes.

21.3. A Szolgáltató a kért Szolgáltatás Megrendelő részére továbbított megküldésre kész állapotáról szóló értesítésével a Szerződésben meghatározott szállítási határidő betartottnak minősül, abban az esetben is, amennyiben a Szerződés tárgyának megküldése a Szolgáltatónak nem felróható okból késedelmet szenved vagy lehetetlenné válik.

 

22. ÁTVÉTELI VIZSGÁLATOK

22.1. Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltatás telepítésének befejezése után kell elvégezni az átvételi vizsgálatokat annak megállapítása céljából, hogy a Szerződés tárgya az átvétel tekintetében megfelel-e a Szerződés rendelkezéseinek.

22.2. A Szolgáltató köteles a Megrendelővel írásban közölni, hogy a Szolgáltatás átvételre kész.

22.2. A fenti értesítésnek szükséges tartalmaznia az átvételi vizsgálatok időpontját, mely egyfajta felkészülési időszakot biztosít a Megrendelő számára annak vonatkozásában, hogy a vizsgálatokon megjelenhessen, valamint azokon képviseltesse magát.

22.3. Az átvételi vizsgálatok valamennyi költségét a Megrendelő köteles viselni.

22.3.3. A Szolgáltató visel azonban minden olyan költséget, mely munkavállalóival és egyéb képviselőivel az átvételi vizsgálat során felmerül.

22.3.4. A Megrendelő a Szolgáltató részére, amennyiben ezek az átvételi vizsgálatok eltervezéséhez és az átvételi vizsgálatok előkészítése során az utolsó beállításokhoz szükségesek, saját költségén energiát, kenőanyagot, vizet, üzemanyagot, nyersanyagokat és egyéb anyagokat bocsát rendelkezésre.

22.3.5. A Megrendelő saját költségén köteles biztosítani az átvételi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges, egyéb gépeket, berendezéséket, munkaerőt és segédeszközöket.

22.4. Amennyiben a Megrendelő a 22.2.pont szerinti értesítést a Szolgáltatótól megkapta és a 22.3.4. valamint 22.3.5. pontban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti vagy az átvételi vizsgálatok végrehajtását bármely módon akadályozza, a vizsgálatok azzal a nappal sikeresen elvégezettnek számítanak, mely a Szolgáltató értesítésében az átvételi vizsgálatok időpontjaként szerepel.

22.5. A Szolgáltató és a Megrendelő az átvételi vizsgálatokat a napi rendes munkaidőben végzi el.

22.6. Amennyiben a Szerződés a műszaki követelmények vonatkozásában a megrendelt Szolgáltatásra nem tartalmaz rendelkezéseket, úgy az átvételi vizsgálatok szempontjából a Megrendelő államának a vonatkozó ipari ágazatban érvényesülő általános joggyakorlata az irányadó.

22.7. Az átvételi vizsgálatokról rögzített jegyzőkönyvet a Szolgáltató állítja ki, melyet, a kiállítást követően köteles a Megrendelő részére továbbítani.

22.7.1. Amennyiben a Megrendelő a 22.2.2. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően az átvételi vizsgálatokon nem képviselteti magát, az átvételi jegyzőkönyv tartalmát és helyességét a továbbiakban nem vitathatja.

22.8. Amennyiben az átvételi vizsgálatok során kiderül, hogy a Szolgáltatás nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak, a Szolgáltatónak haladéktalanul orvosolnia kell minden felmerülő hibát.

22.9. A Megrendelő írásos kérésére az átvételi vizsgálatokat a fentiekben foglaltak szerint ismételten elvégzik, ide nem értve a lényegtelen hibák felmerülésének esetét.
 
23. ÁTVÉTEL

23.1. A Szolgáltatás abban az esetben tekinthető átvettnek,

a.)  amennyiben az átvételi vizsgálat ennek vonatkozásában sikeresen lezárult, vagy

b.) ha a Megrendelő megkapta a Szolgáltató közleményét, mely alapján a Szolgáltatás elkészült és az, az átvétel tekintetében a Szerződéses rendelkezéseknek megfelel.

 b.)a.) a b.) pontban foglalt rendelkezés kizárólag abban az esetben érvényes, ha  a Felek átvételi vizsgálat elvégzésében nem állapodtak meg.

23.2. A Megrendelő a Szolgáltatást vagy annak bármely részét az átvétel előtt nem jogosult használni.

 

24. FELELŐSSÉG AZ ÁTVÉTEL ELŐTT FELMERÜLŐ VAGYONI KÁROKÉRT 

24.1. A Szolgáltató felelőssége a Megrendelő tulajdonán keletkezett károkért a Szolgáltatás átvételéig azon esetekre korlátozódik, amelyek alapján a kárt a Szolgáltató vagy bármely harmadik fél – akiért a Szerződés teljesítése keretében a Szolgáltató felel – hanyagsága okozta.

24.2. A Szolgáltató azonban semmi esetre nem felel a Megrendelő gyártási kieséseiért, elmaradt nyereségért vagy az őt ért egyéb következményes gazdasági károkért.

 

25. FELELŐSSÉG FELOSZTÁSA A SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL OKOZOTT KÁROK ESETÉN
25.1. A Szolgáltató semmilyen esetben nem felel a Szolgáltatás által okozott olyan károkért, melyek   a Szolgáltatás gyártását követően a Megrendelő tulajdonában következtek be.
25.2. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megrendelő által gyártott termékeken vagy árukon okozott károkért.
25.3. Amennyiben harmadik fél jelen bekezdésben foglalt igényt érvényesít az egyik Féllel szemben, a megkeresett Félnek a másik felet haladéktalanul és írásban szükséges tájékoztatnia.
25.4. A Szolgáltatás által okozott károk vonatkozásában, bármely Féllel szemben emelt, a kártérítési igényeket vizsgáló bíróságra vagy választott bíróságra a Szolgáltató és a Megrendelő köteles beidéztetni magát.

 

26. TELJESÍTÉS - KÉSEDELEM A SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRŐL

26.1. A Szolgáltatás a 22. és/vagy a 23. bekezdésben foglaltaknak megfelelő átvétel értelmében teljesítettnek minősül.

26.2. Amennyiben a Felek egy rögzített teljesítési időpont helyett olyan határidőre vonatkozó időtartamban állapodtak meg, melynek leteltével szükséges sort keríteni az átvételre, a fenti időtartam a Szerződés megkötésével, valamennyi hivatalos formaság lezárásával, minden, a szerződéskötéskor esedékes fizetés kiegyenlítésével, az adott esetben meghatározott biztosítékok nyújtásával, valamint az egyéb megállapodott előfeltételek biztosításával kezdődik.

 26.3. Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató részéről előre belátható, hogy kötelezettségeit a Szerződésben megállapodott időtartamon belül nem tudja teljesíteni, a Megrendelőt a vonatkozó okok, valamint az előrelátható teljesítési időpont megjelölésével haladéktalanul és írásban köteles értesíteni.

26.3.1. Amennyiben a Szolgáltató a fentieket nem közli megfelelőképpen, a Megrendelő jogosult minden olyan további költség megtérítését követelni, amely számára az ilyen közlés elmaradásából keletkezik.

26.4. A Szolgáltatónak jogában áll meghosszabbítani a készre gyártási időtartamot, ha a késedelem az alábbiakra vezethető vissza:

a.)  a Megrendelő ilyen irányú tette vagy mulasztása,

b.)  a 13. bekezdésben foglalt vis maior, vagy

c.)  a 20. bekezdésben rögzített módosítások esetén.

26.4.1. A Szolgáltató általi késedelem időtartamának az összes körülmény figyelembe vételével

            ésszerűnek kell lennie.

26.4.1.1. A fenti rendelkezés attól függetlenül alkalmazandó, hogy a késedelem oka a Felek által megállapodott teljesítési határidő előtt vagy azt követően jelentkezik-e.

26.5. Amennyiben a Szolgáltató által kizárólagosan okozott késedelem áll fenn, a Megrendelő a Szolgáltató által okozott késedelem esetén az eredeti teljesítési határidőtől kezdve igényt támaszthat kártérítés fizetésére.

26.5.1. A Szerződést kötő Felek a fentiekre vonatkozó kártérítést a késedelem minden teljes hete után a szerződéses érték 0,5 százalékában határozzák meg.

26.5.1.1. Az átalány-kártérítés nem haladhatja meg a szerződéses érték 7,5 százalékát.

26.5.2. Amennyiben a Szolgáltatásnak csak egy része szenved késedelmet, a kártérítést, a Szolgáltatásnak a késedelem miatt rendeltetésszerű használatba vételre nem alkalmas részére, arányosan kell megállapítani.

26.5.3. A Megrendelő a Szolgáltatóval szembeni kártérítés megfizetésére vonatkozó jogát a Szerződésben foglalt teljesítési határidőtől számított hat hónapon belül érvényesítheti.

26.5.4. Amennyiben a Megrendelő a 26.5.1.1. pont szerint a Szolgáltató késedelmének időtartama miatt jogosult a kártérítés legmagasabb összegének a követelésére és a Szolgáltatás még ebben az időpontban sem készül el, úgy a Szolgáltató írásban kérheti egy új, ésszerű teljesítési határidő kitűzését, amely azonban a kérelem benyújtásától számítva nem lehet kevesebb 7 munkanapnál.

26.5.4.1. Amennyiben a Szolgáltató ezen utóbbi határidőn belül a Megrendelőnek nem felróható okból nem teljesíti a Szolgáltatást, úgy a Megrendelő a Szolgáltató részére történő írásbeli közlésével, a Szolgáltatás azon része vonatkozásában, mely rész a Szolgáltató késlekedése miatt nem alkalmas rendeltetésszerű használatra, elállhat a Szerződéstől.

26.5.4.2. Ha a Megrendelő eláll a Szerződéstől, a Szolgáltató késlekedése miatt felmerülő károk tekintetében. jogában áll kártérítést igényelni. Ebben az esetben a kártérítés teljes összege nem haladhatja meg a szerződéses ár 15 százalékát.

 

26.5.4.3. A Megrendelő a Szolgáltatóhoz írásban benyújtott módon jogosult a Szerződést megszüntetni, ha a körülményekből kétségkívül kitűnik, hogy a Szolgáltatás legyártása olyan időtartammal késik, amely alapján a Megrendelőt a 26.5.1.1. bekezdés szerint a kártérítés legmagasabb összege illetné meg.

26.5.4.3.1. Amennyiben a Szerződés a fenti okból szűnik meg, a Megrendelőt a kártérítés legmagasabb összege, valamint a 26.5.4.2. bekezdése értelmében megjelölt kártalanítás illeti meg.

26.5.4.4. A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben, a Szolgáltató részéről okozott késedelem esetén a fentiekben meghatározott kártérítésen és/vagy a korlátozott kártalanítással járó Szerződéstől történő visszalépésen túl további igényeket nem támaszthat.

 

27. TELJESÍTÉS ELMARADÁSA A MEGRENDELŐ RÉSZÉRŐL

27.1. A Megrendelőnek haladéktalanul, írásban és az erre irányuló indokolással kell a Szolgáltató részére közölnie, ha előre látja, hogy a Szolgáltatás előállítására irányuló kötelezettségeit – különös tekintettel a 17.5. bekezdésben foglaltakra – nem tudja betartani.

A Megrendelőnek a fenti közléssel egyidejűleg meg kell határoznia azt az időpontot, amikor a kötelezettségeit teljesíteni tudja.

27.2. Abban az esetben, ha a Megrendelő hibátlan módon, a Szerződésben rögzített határidőnek megfelelően a Szolgáltatás gyártására irányuló kötelezettségeit – különös tekintettel a 17.5. bekezdésben foglalt feltételekre – nem teljesíti, a Szolgáltató a Megrendelő kötelezettségeit saját belátása szerint maga is teljesítheti vagy azt harmadik féllel elvégeztetheti és a mindenkori körülményekkel összhangban egyéb intézkedéseket eszközölhet, annak tekintetében, hogy elkerülje a teljesítés Megrendelő részéről bekövetkező elmaradásának hatásait.

a.) A fenti esetben a Szolgáltató a Szerződés teljesítését teljes egészében vagy részben felfüggesztheti, azonban erről a Megrendelőt haladéktalanul és írásban tájékoztatnia kell.

b.) Amennyiben a Szolgáltatás tárgya nem a telepítési helyszínen található, a Szolgáltató a Megrendelő kockázatára gondoskodhat a szállítás tárgya raktározásáról.

c.) Ha a Szerződés teljesítése a Megrendelő részéről bekövetkező elmaradás miatt késlekedik, a Megrendelő a Szolgáltató részére köteles megfizetni a szerződéses ár azon részét, mely a késedelem nélkül esedékes lenne.

d.) A Megrendelőnek a Szolgáltató minden olyan költségét kártalanítania kell, amely nem tartozik sem a 9.1.3., sem a 9.1.4. bekezdésben foglaltakra, ha ezen költségek a Szolgáltató számára jelen bekezdés a.), b.) vagy c.) pontjai szerint hozott intézkedések alapján merültek fel.

27.3. Amennyiben a fentiek akadályozzák a Szolgáltatás elkészítését és a teljesítés elmaradása nem a 13. bekezdésben szabályozott körülményekre vezethető vissza, a Szolgáltató a Megrendelőtől írásban kérheti a teljesítés elmaradásának az utolsó megfelelő határidőn belüli jóvátételét.

27.3.1. Amennyiben a Megrendelő ezen, Szolgáltatónak fel nem róható ok miatt, a teljesítés elmaradását határidőn belül nem tudja jóvá tenni, a Szolgáltatónak jogában áll írásban a Szerződéstől elállni.

 27.3.1.1. A Megrendelő általi elmaradás miatt, a fenti esetben a Szolgáltatót megilleti a számára felmerült károk megtérítése, mely nem haladhatja meg a Szerződésben meghatározott árat.

 
28. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA 

28.1. A szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatás tárgya a Szerződésben meghatározott díj Megrendelő általi teljes összegű kifizetéséig – ideértve a Szolgáltatás telepítésének megfizetését – a Szolgáltató tulajdonában marad.

 

29. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29.1. A Szerződésben rögzített kivételeken túl, a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti vagy ruházhatja át a Szerződés alapján fennálló követeléseit és jogosultságait.

29.2. A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják érvényes rendelkezéssel pótolni.

29.2.1. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fenti esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdeményeznek és ennek során megkísérelnek olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobb mértékben megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának.

29.3. A Felek kötelesek a Szerződéssel összefüggésben a tudomásukra jutott, másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, tényt, információt üzleti titokként megőrizni; mely kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli.

29.3.1. A fentiekre vonatkozó titoktartás alól felmentést kizárólag csak a másik Fél adhat.

29.3.2. A fenti kötelezettség megszegésével a másik Félnek vagy harmadik személynek okozott károkat a titoksértő Fél köteles megtéríteni.

29.4. A Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra vonatkozik a hallgatólagos jogfeladás tilalma.

29.4.1. A fentiek alapján, amennyiben bármikor, bármely Fél nem képes a másik Felet valamely, a Szerződésben foglalt kötelezettség betartására kötelezni, nem jelenti az arról való lemondást arról, hogy később a szerződésszerű magatartás kikényszerítésre kerüljön.

29.4.2. A hallgatólagos jogfeladás tilalma kiterjed arra is, hogy amennyiben valamely rendelkezés az egyik szerződő Fél által megsértésre kerül és a másik fél nem lép fel azonnal ez ellen, nem jelenti azt, hogy ezzel a vétlen Fél hozzájárulását adná ahhoz, hogy a későbbiekben a rendelkezés a másik Fél által ismételten megsértésre kerüljön.

29.5. A Felek bármely jogról történő lemondása kizárólag az adott Fél általi erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozata esetén érvényes.

29.6. A Felek a felmerülő vitás ügyeket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni.

29.6.1. Amennyiben a Felek a felmerülő jogvitájukat 30 naptári nap alatt sem tudják megegyezéssel, békés úton rendezni, bármely Fél jogosult a jogvitában területileg illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.

 

II. KÜLÖNÖS RÉSZ

 

30. KELLÉKSZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉG 

30.1. A 30.1.1.- 30.13. pontok irányadása szerint a Szolgáltató a Megrendelő által, tőle megrendelt Szolgáltatáson bekövetkezett szerkezeti-, anyag- vagy kivitelezésre visszavezethető hibát, hiányosságot, illetve eltérést köteles megszüntetni és korrigálni.

30.1.1. A 30.1. bekezdésben meghatározott felelősség a Szolgáltatót kizárólag abban az esetben terheli, amely szerint az általa nyújtott Szolgáltatás hibája vagy hiányossága, annak átvételétől számított 365 naptári napon belül merül fel.

30.1.2. A fenti esetben, ha a Szolgáltatás átvétele olyan ok következtében szenved késedelmet, mely a Megrendelőnek róható fel, úgy a Szolgáltató szavatossági felelőssége legkésőbb a Szolgáltatás tárgya szállításától számított 18 hónap múlva megszűnik.

30.1.3. Abban az esetben, ha a Szolgáltató által előállított Szolgáltatás napi üzemideje a Megrendelő használatából adódóan a Felek által megállapodott időtartamot meghaladja, a kellékszavatosság időtartama a fentiek arányában csökken.

30.1.4. Amennyiben a Szolgáltató részéről a Szolgáltatásban felmerülő hiba a Szolgáltatás egyik részében megszüntetésre került, a Szolgáltató az általa pótolt vagy javított egységek hiányosságai tekintetében 365 naptári napig az eredeti Szolgáltatással azonos feltételek mellett felel.

30.2. A Megrendelő a Szolgáltatásban bekövetkezett hibát a Szolgáltató irányba köteles haladéktalanul – de legkésőbb a hiba bekövetkeztétől számított 14 naptári napon belül - írásban közölni.

30.2.1. Amennyiben a Megrendelő a hiba vonatkozásában a 30.2. bekezdésben meghatározott időtartamon belül a Szolgáltatónál írásban panaszt nem kezdeményez, a hiba elhárítására vonatkozó jogát elveszíti.

30.2.2. A Megrendelő általi, írásbeli panasznak tartalmaznia kell a Szolgáltatásban bekövetkezett hiba részletes leírását.

30.2.3. A Megrendelő köteles a Szolgáltatót haladéktalanul írásban tájékoztatni, amennyiben a Szolgáltatásban bekövetkezett hiba vagy hiányosság kárt okozhat, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő viseli azon károk kockázatát, melyek a tájékoztatás elmulasztásának következményeiből eredeztethetőek.

30.3. A 30.2. bekezdésben foglalt megrendelői panasz Szolgáltató általi kézhez vételét követően a Szolgáltatónak a hiba elhárítását saját költségén kell finanszíroznia.

30.4. A Szolgáltatónak a felmerült hibát a telepítés helyszínén kell elhárítania; azonban szakmai mérlegelése függvényében a hibás részeket vagy a Szolgáltatás tárgyát javítás, illetve csere céljából elszállíthatja.

30.4.1. A Szolgáltató, amennyiben szükséges köteles ki- és beszerelni a Szolgáltatás tárgyát, a felmerült hiba tekintetében a javítási, korrekciózási kötelezettsége, a szakszerűen megjavított vagy kicserélt részek Megrendelő részére történő leszállításával fejeződik be.

30.4.2. A hiba megszüntetése vonatkozásában, a Felek eltérő megállapodása hiányában a Szolgáltató saját kockázatára és saját költségén szállíttatja el a Szolgáltatás tárgyát és/vagy a szállítás tárgya részeit telephelyére, mely esetben kizárólagos felelősséget vállal.

    A Megrendelő a fenti szállítás esetében köteles a Szolgáltató utasításait betartani.

30.4.3. A Megrendelő minden költséget köteles viselni, amennyiben a Szolgáltatás nem a telepítési helyszínen található és ezáltal az a Szolgáltató számára, a hiba elhárítása során felmerül.

30.5. Abban az eseten, ha a Megrendelő a 30.2. bekezdés alapján a hibát a Szolgáltatónak bejelentette, azonban a Szolgáltatásban olyan hiba nem állapítható meg, mely a Szolgáltató részére felróható, a Megrendelőnek a Szolgáltató számára meg kell térítenie azt a kárt, mely a Szolgáltatónál a panasszal kapcsolatosan felmerült.

30.6. A Megrendelőnek saját költségén kell gondoskodnia a hiba elhárítása szempontjából szükséges olyan felszerelési tárgyak és berendezések ki- és beszereléséről, melyek nem tartoznak közvetlenül az adott Szolgáltatáshoz.

30.7. A Szolgáltatás javítása során a Szolgáltató által kicserélt, hibás részek és egységek a Szolgáltató tulajdonát képezik.

30.8. Amennyiben a Szolgáltató kellékszavatossági kötelezettségét a meghatározott időtartamon belül nem teljesíti, a Szolgáltatást érintő szükséges javításokat a Megrendelő – a Szolgáltató költségére és kockázatára -, saját maga vagy harmadik fél által elvégezheti.

  Amennyiben a Megrendelő vagy harmadik fél a javítást eredményesen elvégezte, a Megrendelő Szolgáltatóval szembeni valamennyi igénye a felmerült költségek megtérítésével kiegyenlítettnek tekintendő.

30.9. Amennyiben a Szolgáltatás utólagos javítása eredménytelen

a.)   a Megrendelő a Szolgáltatótól követelheti a Szolgáltatás, Szerződésben meghatározott díjának a Szolgáltatás csökkentett értékével arányos megfelelő csökkentését, mely a Szerződésben meghatározott díj 15 százalékát nem haladhatja meg,

b.) amennyiben a hiba oly mértékben alapvető és lényeges, hogy a Megrendelő a Felek által kötött Szerződés fenntartásában érdektelenné válik, a Megrendelő a Szolgáltató részére megküldött írásos közleményében a Szerződéstől elállhat, azonban kártérítési követelése legfeljebb a Szerződésben meghatározott díj 15 százaléka lehet.

30.10. A Szolgáltató kellékszavatossági felelőssége kizárólag olyan hibára terjed ki, melyek a Szerződésben meghatározott üzemi feltételek között és a Szolgáltatás rendetetésszerű használata mellett merül fel.

30.11. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az olyan bekövetkezett hibára, mely a Szolgáltatás előállítása során a Megrendelő által részére rendelkezésére bocsátott anyagokon vagy a Megrendelő által kért vagy előírt kialakításon alapul.

30.12. A Szolgáltató nem felel olyan hibákért, melyek a Szolgáltatás nem megfelelő karbantartása, szakszerűtlen javítása, vagy a Megrendelő részéről - a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül elvégzett - módosítások miatt következnek be.

30.13. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a Szolgáltatás használatból eredő szokásos elhasználódására, kopására, elállítódására, a hiba okán a Megrendelő részéről felmerülő elmaradt nyereségre vagy egyéb közvetett károkra.

 

 31. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

A Szerződést kötő Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint jogosultak a Szerződésre vonatkozó jogvitából származó követelésük polgári eljárás keretében történő bíróság előtti érvényesítésére.

 

32. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI ELJÁRÁS

32.1. A Békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Megrendelő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését, mely sikertelensége esetén a Testülethez kérelmet nyújthat be. Az eljárás célja a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

32.2. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye/székhelye szerinti Békéltető testület illetékes, a Megrendelő azonban dönthet úgy, hogy más, nem a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes Testület folytassa le az eljárást, bármely Testülethez benyújthatja kérelmét.

32.3. A Szerződést kötő Feleket a Békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

32.3.1. A fentiek alapján a vállalkozásoknak a Békéltető testületi meghallgatásra köteles válasziratot benyújtani, valamint a gazdasági társaság képviselője a meghallgatáson köteles megjelenni, ellenkező esetben a Fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztóvédelmi bírságot szab ki rá.

32.4. A Békéltető Testület eljárása a Megrendelő kérelmére indul, melynek tartalmaznia kell

1.       a kérelem benyújtójának nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

2.       a panasszal érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

3.       a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

4.       a Megrendelő nyilatkozatát arról, hogy az érintett Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,

5.       a Megrendelő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

6.       a testület döntésére irányuló kifejezett indítványt,

7.       a Megrendelő aláírását.

32.4.1. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Megrendelő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, a Szerződést, számlákat és szállítólevelet, meghatalmazást, esetlegesen, egyéb az ügy szempontjából lényeges dokumentumokat.

32.5. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1. szám
Telefonszám: 06 46 501 091
E-mail cím: 
bekeltetes@bokik.hu
Honlap cím: 
www.bekeltetes.borsodmegye.hu